ಶೂ ಒಳಗೆ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದ ದೈತ್ಯ ನಾಗರಹಾವು… ಹಾವು ಹಿಡಿದ ಮಹಿಳೆ | ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಹಾವುಗಳು ತೆವಳುವ ಸರೀಸೃಪಗಳು. ಅವುಗಳು ಮನೆಯೊಳಗೂ ತೂರಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದೇ ರೀತಿಯ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ, ಬೃಹತ್ ನಾಗರಹಾವೊಂದು ಮನೆಯೊಳಗಿದ್ದ ಶೂ ಒಳಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ. ಪಾದರಕ್ಷೆಯಿಂದ ಸರೀಸೃಪವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲು ಹಾವು ಹಿಡಿಯಲು ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಮಹಿಳೆ ಹಾವು ಹಿಡಿಯುವ ರಾಡ್ ಬಳಸಿ ಅಡಗಿದ್ದ ಹಾವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶೂ ಒಳಗೆ ಅಡಗಿರುವ ಹಾವನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾವು ಹಿಡಿಯುವ ರಾಡ್ ಅನ್ನು … Continued