ಗೃಹಸಾಲದ ಬಡ್ಡಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡಿದ ಸ್ಟೇಟ್‌ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಆಫ್‌ ಇಂಡಿಯಾ

ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಎಸ್‌ಬಿಐ) ಸೋಮವಾರ ಗೃಹ ಸಾಲಗಳ ಬಡ್ಡಿ ರಿಯಾಯತಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಸೀಮಿತ ಕೊಡುಗೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಮಾರ್ಚ್ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಈಗ 70 ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳ (ಬಿಪಿಎಸ್) ಬಡ್ಡಿ ರಿಯಾಯತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಿದ್ದು, ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಶೇಕಡಾ 6.70 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದು ಸೀಮಿತ … Continued