ವಿಜ್ಞಾನದ ತತ್ವಗಳು ವೇದಗಳಿಂದ ಬಂದಿವೆ, ಆದರೆ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಜ್ಞಾನದಂತೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಲಾಗಿದೆ: ಇಸ್ರೋ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸೋಮನಾಥ

ಬೀಜಗಣಿತ, ವರ್ಗಮೂಲಗಳು, ಸಮಯದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು, ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ರಚನೆ, ಲೋಹಶಾಸ್ತ್ರ, ವಾಯುಯಾನ ಇವುಗಳ ಮೂಲತತ್ವಗಳು ಮೊದಲು ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದವು, ಇವು ಅರಬ್ ದೇಶಗಳ ಮೂಲಕ ಯುರೋಪಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ, ನಂತರ ಪಶ್ಚಿಮ ದೇಶಗಳ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ (ಇಸ್ರೋ) ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್ ಸೋಮನಾಥ ಅವರು ಬುಧವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಇಲಾಖೆಯ … Continued