ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಭಾಷೆ ಮಾತನಾಡುವವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ..!: ಇಲ್ಲಿ ಜನ ಎಷ್ಟು ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ..?

ಬೆಂಗಳೂರು: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ  ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು  ಹೆಚ್ಚು ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. 2011 ರ ಜನಗಣತಿಯ ಇತ್ತೀಚಿನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಮುಂಚೂಣಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. 2011 ರ ಜನಗಣತಿಯ ಈ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಇಬ್ಬರು ಶಿಕ್ಷಣತಜ್ಞರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 107 ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 22 ನಿಗದಿತ ಮತ್ತು 84 ನಿಗದಿತವಲ್ಲದ … Continued