ಕಾರವಾರ ಕಡಲತೀರದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಹಸಿರು ಸಮುದ್ರ (Green Sea) ಆಮೆ ಕಳೇಬರ ಪತ್ತೆ

ಕಾರವಾರ: ಅರಬ್ಬೀ ಸಮುದ್ರದ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪವಾಗಿ ಕಾಣುವಹಸಿರು ಸಮುದ್ರ (Green Sea) ಆಮೆಯ ಕಳೇಬರ ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆ ಕಾರವಾರದ ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಠಾಗೂರ್ ಕಡಲತೀರದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಅವನತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ವನ್ಯ ಜೀವಿ ಸೌಂರಕ್ಷಣ ಕಾಯ್ದೆ 1972ರ ಅನುಬಂಧ 1ರ ಅಡಿ ಇದು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಜೀವಿಯಾಗಿದೆ.. ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದೇ ಜಾತಿಯ ಆಮೆಯ ಕಳೇಬರವೊಂದು ಕಾರವಾರದ ಕಡಲತೀರದಲ್ಲಿ … Continued