ರಫೇಲ್ ಒಪ್ಪಂದದ ವಿವಾದ ಮರಜೀವಗೊಳಿಸಿದ ಫ್ರೆಂಚ್ ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿ, 2007 – 2012 ರ ನಡುವೆ ಕಿಕ್‌ಬ್ಯಾಕ್‌- ಮೀಡಿಯಾಪಾರ್ಟ್ ವರದಿ!

ಫ್ರೆಂಚ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ವರದಿಯೊಂದು ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಗೆ (ಐಎಎಫ್) ಫ್ರೆಂಚ್ ನಿರ್ಮಿತ ರಫೇಲ್ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಕುರಿತು ರಾಜಕೀಯ ಚರ್ಚೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23, 2016 ರಂದು 36 ರಫೆಲ್‌ ಜೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಫ್ರೆಂಚ್ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಡಸಾಲ್ಟ್ ಏವಿಯೇಷನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಯುಪಿಎ ಆಡಳಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ 126 ಮಧ್ಯಮ ಬಹು-ಪಾತ್ರ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು … Continued