ಇನ್ಮುಂದೆ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈ ಪದಗಳ ಬಳಕೆ ನಿಷೇಧ: ಸರ್ಕಾರ ಟೀಕಿಸಲು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳು ಈಗ ಬೇರೆ ಶಬ್ದ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು..!

ನವದೆಹಲಿ: ಲೋಕಸಭೆ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯೇಟ್‌ನ ಹೊಸ ಕಿರುಪುಸ್ತಕದ ಪ್ರಕಾರ, ‘ಜುಮ್ಲಜೀವಿ’, ‘ಬಾಲ್ ಬುದ್ಧಿ’, ‘ಕೋವಿಡ್ ಸ್ಪ್ರೆಡರ್’ ಮತ್ತು ‘ಸ್ನೂಪ್‌ಗೇಟ್’ ನಂತಹ ಪದಗಳ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸುವ ‘ಶೇಮ್ಡ್’, ‘ಅಬ್ಯುಸ್ಡ್’, ‘ಬಿಟ್ರೇಯ್ಡ್‌’, ಕರಪ್ಟ್‌ (ಭ್ರಷ್ಟ), ಡ್ರಾಮಾ (ನಾಟಕ), ‘ಬೂಟಾಟಿಕೆ’ ಮತ್ತು ‘ಅಸಮರ್ಥ’ ಈ ಪದಗಳನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಲೋಕಸಭೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಅಸಂಸದೀಯ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. … Continued