ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಲಸಿಕೆ ..ಮೇ 1ರಂದು ರಷ್ಯಾದ ಸ್ಪುಟ್ನಿಕ್ ವಿ ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಚ್ ಪಡೆಯಲಿರುವ ಭಾರತ

ಮೇ 1 ರಂದು ಕೋವಿಡ್‌-19 ವಿರುದ್ಧ ದ ಲಸಿಕೆ ರಷ್ಯಾದ ಸ್ಪುಟ್ನಿಕ್ ವಿ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಭಾರತದ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ರಷ್ಯಾದ ಸಂಪತ್ತಿನ ನಿಧಿಯ (sovereign wealth fund) ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ರಾಯಿಟರ್ಸ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಲಸಿಕೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ ಅಥವಾ ಅವುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿಲ್ಲ. “ಮೊದಲ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು … Continued