೩೦ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅಂತೂ ಅಯನ್ನಾ ಉಗುರಿಗೆ ಬಿತ್ತು ಕತ್ತರಿ!!

ಅಮೆರಿಕ: ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಉದ್ದದ ಕೈ ಬೆರಳಿನ ಉಗುರು ಬೆಳೆಸಿದ್ದ ಅಮೆರಿಕಾದ ಅಯನ್ನಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್‌ ಮೂರು ದಶಕಗಳ ನಂತರ ತಮ್ಮ ನಖಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಂಡು ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಯನ್ನಾ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಕೈಬೆರಳಿನ ಉಗುರುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ೨೦೧೭ರಲ್ಲಿ ಅಯನ್ನಾ ೧೯ ಅಡಿ ೧೦.೯ ಅಂಗುಲ ಉದ್ದ ಉಗುರು ಬೆಳೆಸಿ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರ ಉರುಗಿನ ಉದ್ದ … Continued