ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ 40,000 ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವರಗಳಿಗೆ ವಧು ಕ್ಷಾಮ…! ಈಗ ವಧುಗಳಿಗಾಗಿ ಉತ್ತರದತ್ತ ನೋಟ..!!

ಚೆನ್ನೈ: ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಬಿಹಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶದ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯದ 40,000 ವರಗಳಿಗೆ ವಧುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ತಮಿಳುನಾಡು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಂಘ (ಟಿಬಿಎ) ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ…! ಕಾರಣ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಂಭಾವ್ಯ ವಧುಗಳ ಕೊರತೆ. ತಮಿಳುನಾಡು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಂಘ(TBA)ದ ಮಾಸಿಕ ತಮಿಳು ನಿಯತಕಾಲಿಕದ ನವೆಂಬರ್ ಸಂಚಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಈಗ ಕನಿಷ್ಠ 10 … Continued