50 ಲಕ್ಷ ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಿಂದಿನ ಭೂಮಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಐಸ್ ಪದರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು…!

ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಐಸ್ ಕೋರ್ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ, 50 ಲಕ್ಷ ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಿಂದಿನ ಕೆಲವು ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈ ಹಿಂದೆ ಬೇರೆಡೆ ಹಳೆಯ ಐಸ್ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದರು. ಅದು 27 ಲಕ್ಷ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನದಾಗಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹಿಮ ನದಿಗಳ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹರಿವಿನಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟ ನಂತರ ಇವುಗಳನ್ನು ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ … Continued