ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗೃಹ ಸಾಲಗಳ ಮೊತ್ತ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಆರ್‌ಬಿಐ

ನವದೆಹಲಿ: ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗೃಹ ಸಾಲಗಳ ಮೇಲಿನ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಆರ್‌ಬಿಐ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿದ ಮಿತಿಗಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕ (ನಗರ) ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು (ಯುಸಿಬಿಗಳು), ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು (ಆರ್‌ಸಿಬಿಗಳು) ಎರಡಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ. ಆರ್‌ಬಿಐ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳನ್ನು ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಪಾಲುದಾರರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಅವರ ಸಾಲದ ಮಿತಿಯನ್ನು 100% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ, ಅಂದರೆ ಈ … Continued