2020ರಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹುಡುಕಿದ್ದು ಹೆಂಗಸರನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ..?!

ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆಯಾದರೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಗೂಗಲ್‌ ಸರ್ಚ್‌ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಗೂಗಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ವಿಷಯಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಯ ವಿಷಯಗಳೂ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಇದು ಮಾಹಿತಿಯ ಕಣಜ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು-ನೀವು ಊಹಿಸದೇ ಇರುವ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಗೂಗಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್‌ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಾಹಿತಿ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಬೆರಳ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಇದನ್ನೇ ಈಗ ಬಹುತೇಕ … Continued