ಭಾರತೀಯರ ಜೀವಿತಾವಧಿ 2 ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚಳ, ಆದರೆ ಜಾಗತಿಕ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಸರಾಸರಿಗಿಂತ ಭಾರತದ್ದು ಕಡಿಮೆ

ನವದೆಹಲಿ: 2015-19ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಜೀವಿತಾವಧಿಯು 69.7 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ, ಇದು ಅಂದಾಜು ಜಾಗತಿಕ ಸರಾಸರಿ ಜೀವಿತಾವಧಿ 72.6 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಜೀವಿತಾವಧಿಗೆ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಭಾರತ ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದನೇ ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಐದನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಜೀವಿತಾವಧಿಯನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಿದರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಿಶುಗಳು ಮತ್ತು ಐದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನನವರ … Continued