ಉಕ್ರೇನಿನ ಖೆರ್ಸನ್ ನಗರ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ರಷ್ಯಾ, ಪ್ರಮುಖನಗರಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ತೀವ್ರ

ಉಕ್ರೇನಿನ ಖೆರ್ಸನ್ ನಗರ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ರಷ್ಯಾ, ಪ್ರಮುಖನಗರಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ತೀವ್ರ ಕೀವ್‌: ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಗುರುವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 3 ರಂದು, ರಷ್ಯಾದ ಸೈನಿಕರು ದಕ್ಷಿಣದ ನಗರವಾದ ಖೆರ್ಸನ್ ಅನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಷ್ಯಾ ಉಕ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿದ 8 ನೇ ದಿನದಂದು ಖೆರ್ಸನ್ ನಗರವು ರಷ್ಯಾದ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಯಿತು. ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು … Continued