ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದಿಂದ ಕಲ್ಲು-ಮಣ್ಣಿನ ಸ್ಯಾಂಪಲ್‌ ಭೂಮಿಗೆ ತರಲು ನಾಸಾಕ್ಕೆ $ 949 ಮಿಲಿಯನ್ ಹಣ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಅಮೆರಿಕ

ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದಿಂದ ಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಭೂಮಿಗೆ ತರಲು ನಾಸಾ (NASA)ಕ್ಕೆ $ 949 ಮಿಲಿಯನ್ ಬಜೆಟ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು 2024ರ ಮೊದಲ ವರ್ಷಕ್ಕೆ $27.2 ಶತಕೋಟಿಐಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ $ 1.8 ಶತಕೋಟಿ ಅಥವಾ 7% ಹೆಚ್ಚಳ ಕೋರಿದ ಬೈಡನ್‌ ಆಡಳಿತದ ವಿನಂತಿಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ನಾಸಾ (NASA) ನಿರ್ವಾಹಕ ಬಿಲ್ ನೆಲ್ಸನ್ … Continued