ಮಹತ್ವದ ಸಂಶೋಧನೆ-ನಮ್ಮ ಡಿಎನ್ಎ ಬಂದಿದ್ದು ಆಳವಾದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಿಂದ…ಉಲ್ಕಾಶಿಲೆಗಳಿಂದ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಕಿಕ್‌ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಜೀವ…!?

ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಿಂದ ಬಂದ ಉಲ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಜೀವನವನ್ನು ಕಿಕ್‌ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸಂಶೋಧಕರು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೀವಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡಬಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದು ಶಿಲೆಯನ್ನು ಹುಡುಕಲು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಆಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಜೀವನದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಉಲ್ಕಾಶಿಲೆಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು ಜೀವನದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ … Continued