ಹೊಸ ಮಾಲೀಕನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು 27 ದಿನಗಳ ನಂತರ 64 ಕಿಮೀ ದೂರದ ತನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಮಾಲೀಕನ ಮನೆ ತಲುಪಿದ ಈ ನಾಯಿ…!

ಐರ್ಲೆಂಡ್‌ನ ನಾಯಿಯೊಂದು ತನ್ನ ಹೊಸ ಮಾಲೀಕನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಮಾಲೀಕನ ಮನೆಗೆ 64 ಕಿಮೀ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ತಲುಪಿದ ನಂತರ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ…! ಕೂಪರ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಈ ಗೋಲ್ಡನ್‌ ರಿಟ್ರಿವರ್‌ ನಾಯಿಯನ್ನು ಉತ್ತರ ಐರ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಕೌಂಟಿ ಟೈರೋನ್‌ನ ಡಂಗನ್ನನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಕುಟುಂಬವು ದತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು; ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆ ಗಂಡು ನಾಯಿ ತನ್ನ ಹೊಸ ಮಾಲೀಕನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ … Continued