ಭಾರತ-ಮಾಲ್ಡಿವ್ಸ್‌ ಮಧ್ಯೆ ೫೦ ಮಿಲಿಯನ್‌ ಡಾಲರ್ ಸಾಲದ ಒಪ್ಪಂದ

ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್‌ ಮಧ್ಯೆ ಕಡಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ೫೦ ಮಿಲಿಯನ್‌ ಡಾಲರ್‌ ರಕ್ಷಣಾ ಸಾಲದ ಒಪ್ಪಂದ ನಡೆದಿದೆ. ದ್ವಿಪಕ್ಷಿಯ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ ಸಹಕಾರದ ಹೊಸ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಆನ್ವೇಷಿಸಿ ರಕ್ಷಣಾ ಯೋಜನೆಗಳಿಗಾಗಿ ೫೦ ಮಿಲಿಯನ್‌ ಕ್ರೆಡಿಟ್‌ ಲೈನ್‌ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಮಾಲ್ಡಿವ್ಸ್‌ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯ ಹಾಗೂ ಭಾರತದ ರಫ್ತು-ಆಮದು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದವು. ಮಾಲ್ಡೀವಿಯನ್ ರಕ್ಷಣಾ … Continued